top of page

PIXI_FOLDER

 

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond – få overblik over mulighederne i 2014-2020.

Om projekt
Den Erhvervsfaglige Vej til Succes

Projekt Den Erhvervsfaglige Vej til Succes er et partnerskab mellem følgende erhvervsskoler i Region Nordjylland:

EUC Nordvest (tovholder), TECHCOLLEGE Aalborg, Aalborg Handelsskole, Frederikhavns Handelsskole, EUC Nord,

SOSU Nord, AMU Nordjylland, Erhvervsskolerne Aars og Tradium Hobro. Projektperioden er fra 2017-2020.

 

 

Hvorfor dette projekt?

Der bliver brug for flere dygtige faglærte i fremtiden, men en af udfordringerne er, at for få unge søger ind på erhvervsuddannelserne.*

 

Til trods for at Nordjylland er den region i landet, hvor flest unge søger netop en erhvervsfaglig uddannelse efter 9. eller 10. klasse (22,8% i 2015), så er ét af erhvervsskolereformens mål, at mindst 25% skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020. Andelen skal derefter op på 30% i 2025. Hvis der skal sikres øget vækst, produktivitet og arbejdspladser i Danmark, er det derfor afgørende, at uddannelsesniveauet øges.

Erhvervsskolerne står hermed over for en stor udfordring, som projektets indsatser skal være med til at løse. Det helt centrale formål med projektindsatsen er at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og gennemføre en erhvervsuddannelse - både ved at øge optaget og ved at begrænse frafald og omvalg på uddannelserne. Dertil er formålet at løfte det faglige niveau på erhvervsskolerne, herunder også at sikre flere praktikpladser og udvikling af skolemiljø. Projektindsatsen er både rettet mod de unge, som allerede er i uddannelse og de unge, som er uddannelsesøgende.

*(Kilde: FremKom 3 ”Kompetencebehov i Nordjylland – Uddannelse”, http://fremkom.dk/fremkom-rapport/uddannelse/)

Hovedindsatser og aktiviteter

Projektet er delt op i tre hovedindsatser med hver sine aktiviteter: 

 • Forløbsudvikling, der letter overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelse.

Elever i grundskolen har generelt en begrænset viden om erhvervsuddannelsernes muligheder og potentialer. Tilsvarende har folkeskolelærere en manglende opdateret viden om erhvervsuddannelserne og står med den primære opgave at varetage erhvervs- og uddannelsesvejledningen i afgangsklasserne. Projektets indsatsområde fokuserer på bedre vejledning af og relationskabelse til folkeskolen gennem aktiviteterne: 

1.1  2 dags intro forløb for grundskoleelever og lærer

1.2  Sommerskole for unge

1.3  Udviklingen af Gameday uddannelsesprofiler

 • Virksomhedsrettet indsats med målrettet vejledning af unge og praktikpladsrekuttering.

Der er stor forskel på, hvor mange elever, der er i virksomhedspraktik, når man sammenligner erhvervsskolernes rammevilkår med hinanden. Men der er potentiale for flere praktikpladser generelt - helt præcis er der vurderet til at være 59% flere praktikpladser sammenlignet med antallet af praktikpladser i 2012. Projektets indsatsområde fokuserer på at skabe flere uddannelsesaftaler og elevpladser ved at skabe relation til og samarbejde med virksomhederne omkring ansættelse af elever. Indsatsen er fokuseret i aktiviteterne: 

2.1  Målrettet vejledning af unge

2.2  Strategisk rekruttering af praktikpladser

 • Ny fortælling - Ny profil til erhvervsskolerne.

Erhvervsuddannelserne lider under et dårligt ry, som får unge til at vælge dem fra. Der er mange faktorer, der spiller ind, når man som ung skal vælge ungdomsuddannelse som f.eks. Samfundets krav og forventninger, forældrenes direkte og indirekte vejledning af sit barn, kammeraternes holdninger og valg osv. Dertil har erhvervsskolerne i mange år været de uddannelsesinstitutioner, hvor der skal være plads til alle - niveauet er dermed faldet, og det har skabt lavstatus. Projektets indsats fokuserer på at skabe relation til den unge og øvrige målgrupper gennem uddannelsesmarketing, hvor principper som social proof og en positiv grundfortælling er i centrum. Indsatsen er fokuseret i aktiviteterne: 

3.1  Ny fortælling – Ny profil til Erhvervsskolerne

3.2  Forstærket ungdomsmiljø

Du kan læse mere om de enkelte aktiviteter under fanen Projektaktiviteter. Der finder du også information om og eksempler på partnerskolernes udvikling og forankring af projektaktiviteterne.

(Sidernes primære formål er at skabe en platform for videndeling og sparring omkring aktiviteterne.)

Målsætning og metode

Hovedindsats 1. Forløb, som letter overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelse

​Udvikling af 1 anderledes 2-dags introforløb i samarbejde mellem EUD, kommunerne og lokale folkeskoler:

- 56 introforløb afholdes for grundskoleelever og lærer

 • Udvikling af 1 anderledes sommerskoleforløb i samarbejde mellem EUD og lokale virksomheder:

  - 360 unge deltager

 • Udvikling af Gameday uddannelsesprofil (spil/app)

  - 3.384 ”Gameday” uddannelsesprofiler udvikles på sommerskoledeltageren og på målrettet vejledningsforløb for erhvervsskoleeleverne

   

Hovedindsats 2. Målrettet vejledning af unge og praktikplads rekruttering

 • 9.000 erhvervsskoleelever bliver vejledt og guidet om nødvendige personlige og faglige kompetencer i praktikpladssøgningen

800 flere virksomhedsbesøg med henblik på uddannelses/strategisk planlægning i virksomheder

- og rekruttering af 600 praktikpladser

 

Hovedindsats 3.  Ny fortælling – ny profil til erhvervsskolerne

​1 undersøgelse af folkeskoleeleverne og deres forældres vidensniveau om erhvervsuddannelserne og 1 større markedsføringsindsats udvikles og udrulles til alle folkeskoler i regionen

 • 27 elev-workshops/hackathons hvor studiemiljøet udvikles:

  - 9.000 elever deltager i de sociale og faglige aktiviteter rettet mod et bedre ungdomsmiljø, der udvikles i projektet

Projekt Den Erhvervsfaglige Vej til Succes hører under REVUS’ handlingsplan 2015-18 og forholder sig til erhvervsskolereformens kriterier og reformmål.

bottom of page