top of page
Projektets effektkæde

Strukturfondsprogrammerne er bygget op om effektkæder. Det betyder i praksis, at skal projektet medfinansieres med fondsmidler, så er der bestemte foruddefinerede output og resultater, som projektet skal skabe. 

Nederst finder du oplysninger om, hvordan aktiviteterne og effekterne evalueres og måles gennem projektperioden.

PROJEKTETS EFFEKTKÆDE

 

Download projektets effektkæde og evalueringsmetoder i et samlet dokument. 

EFFEKTMÅLING - OVERSIGT

 

Download en oversigt af aktiviteternes effektmålinger.

ERHVERVSSTYRELSENS FOLDER OM EFFEKTMÅL

 

Download Erhvervsstyrelsens folder om hvad effektkæde og indikatorer er, og hvorfor vi skal bruge dem.

Evaluering af aktiviteterne

Evalueringens formål er at vurdere, om projektet har indfriet sit formål om at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og gennemføre en erhvervsuddannelse, både ved at øge optaget og ved at begrænse frafald og omvalg på uddannelserne. Desuden at løfte det faglige niveau på erhvervsskolerne, herunder også at sikre flere praktikpladser og udvikling af skolemiljø.

Der er i projektet afsat midler af til en kvalitetsmedarbejder, der har til ansvar at sikre det koordinerende arbejde med at fremskaffe viden, informationer og evalueringer fra de samarbejdende partnerskoler.

Projektet bliver endvidere evalueret af en ekstern evaluator, som ERST og regionen har udvalgt og betaler.

Slutevalueringen fokuserer på projektets sidste halvdel, dvs. fra februar 2019 til august 2020.

 

Aktiviteter
 1. A Introforløb på EUD-skoler for grundskoleelever (56 forløb/3.024 elever)

  • Aktiviteten måles af kvalitetsmedarbejder i samarbejde med partnerskolerne. Aktiviteten måles i forløb

   • Forløbene afholdes i år 2018 og 2019, således at effekten kan vurderes inden projektafslutningen. 1/3 af forløbene holdes forår og 2/3 af forløbene holdes om efteråret. Dette sikre fleksibilitet over for grundskolerne og Erhvervsskolerne ift. til den individuelle planlægning med de lokale skoler og kommuner.

 2. A EUD relevant sommerskole for grundskoleelever og uddannelsesparate unge (36 sommerskoler/360 grundskoleelever deltager)

  • Aktiviteten måles af kvalitetsmedarbejder i samarbejde med partnerskolerne. Aktiviteten måles i forløb.

   • Forløbene afholdes år 2018 - 2020, således at de Programfastsatte effekter kan sandsynliggøres. Forløbene afholdes juni/juli, således at deltagerne kan nå at indmelde sig til EUD-uddannelse inden skolestart i august.  

 3. A Udvikling af Gameday uddannelsesprofiler for grundskoleelever (3.384 profiler)

  • Aktiviteten måles af kvalitetsmedarbejder i samarbejde med partnerskolerne. Aktiviteten måles i profiler.

   •           Gameday uddannelsesprofiler testes på grundskoleelever på deres introforløb og på unge på sommerskolen.                  

 4. B Praktikplads/arbejdsmarkedsparathedsforløb for EUD-elever (Forløb afholdes / 9.000 elever deltager)

  • Aktiviteten måles af kvalitetsmedarbejder i samarbejde med partnerskolerne. Aktiviteten måles i forløb og antal elevdeltagelse med timeregistrering til start- og slutskemaerne.

   • Forløbene afholdes løbende gennem hele projektperioden.

 5. B EUD-skolerne på virksomhedsbesøg (800 virksomhedsbesøg)

  • Aktiviteten måles af kvalitetsmedarbejder i samarbejde med partnerskolerne. Aktiviteten måles i virksomhedsbesøg

 6. C Undersøgelse af folkeskoleelevers/forældres vidensniveau om EUD (1 undersøgelse)

  • Aktiviteten evalueres af kvalitetsmedarbejder i samarbejde med partnerskolerne.

 7. C Udvikling og implementering af markedsføringsindsats til alle folkeskoler i RN (1 indsats)[1]

  • Aktiviteten evalueres af kvalitetsmedarbejder i samarbejde med partnerskolerne.

 8. C Afholdelse af workshops/hackathons for at udvikle EUD studiemiljø (27 workshops/Hackathon /2.000 EUD-elever deltager)

  • Aktiviteten måles af kvalitetsmedarbejder i samarbejde med partnerskolerne. Aktiviteten måles i forløb og antal elevdeltagelse med timeregistrering

 

Programfastsatte output
 • 9.000 EUD-elever deltager i projektet (4A1 – antal deltagere)

  • 9.000 EUD-elever deltager i projektet i aktiviteten "praktikplads/arbejdsmarkedsparathedsforløb og afholdelse af workshops/hackathons. Antal deltager og aktiviteten måles af kvalitetsmedarbejder i samarbejde med partnerskolerne. Aktiviteten måles i forløb og antal elevdeltagelse med timeregistrering til start- og slutskemaerne.

 • 600 praktikpladser bliver oprettet (4A2 – antal praktikpladser)

  • Aktiviteten måles af kvalitetsmedarbejder i samarbejde med partnerskolerne. Aktiviteten måles 1 gang årligt i oprettet antal praktikpladser lokalt og regionalt.

Programfastsatte effekter
 • 7.591 der er i gang med en erhvervsuddannelse umiddelbart efter deltagelse (4A3) (211 deltagere fra sommerskole, 7380 af dem som påbegyndte EUD, som stadig er i gang med uddannelsen 4 uger efter slut-skemaet er udfyldt)[2]

  • De senest angivne fuldførelsesprocenter for grundforløb i Region Nordjylland (2015) er 76 % svarende til 6840, projektet forventes at kunne øge denne rate med 6 %, svarende til 540 af de 9000 deltagere.

   • Fremdriften er beregnet på baggrund af antal afsluttede forløb i forgående periode.

   • Målingen foretages via start- og slutskema af og erhvervsskoleelever.

   • Målingen af deltagerne fra sommerskolerne foretages ved registrering af deres indmeldelse på EUD-uddannelse.

     

Projektspecifikke outputindikatorer
 • 168 grundskolelærere får bedre forståelse for EUD

  • Skolerne deltager på 56 forløb, hvor det forventes at ca. 3 klasser med gennemsnitligt 1 lærer deltager pr. klasse. Gennemsnitlig deltagelse i = 56 forløb x 3 lærer = 168 lærer.

   • Optælling af elever og lærer foregår via tilmelding fra skolerne til forløbende, samt evalueringsskema ved afslutningen af forløbet.

 • 3.024 grundskoleelever får væsentlig bedre indsigt i Erhvervsuddannelserne

  • Skolerne deltager på 56 forløb, hvor det forventes at ca. 3 klasser med gennemsnitligt 17,85 elever deltager pr. klasse. Gennemsnitlig deltagelse i 56 forløb = 3.000 elever.

   • Optælling af eleverne foregår via forhåndstilmelding fra skolerne til forløbende og udarbejdelse af Gameday uddannelsesprofiler

 • 40 % af grundskoleeleverne er mere tilbøjelige til at vælge EUD

  • Outputindikatorerne er opgivet i procentsats og sluttelig procentmål baseret på resultaterne af hovedaktivitet 1, 2, 3, 5, og 6. Udarbejdelse og resultatet af Gameday uddannelsesprofiler skal vise elevernes tilbøjelighed til at vælge EUD.

   • Der forventes en tiltagende stigning i grundskoleeleverne tilbøjelige til at vælge EUD som projektets aktiviteter igangsættes.

 • 75 % af EUD-eleverne er mere arbejdsmarkedsparate

  • Outputindikatorerne er opgivet i procentsats og sluttelig procentmål baseret på en løbende fremdrift i EUD-elevernes arbejdsmarkedsparate, når de deltager i hovedaktivitet Praktikplads/arbejdsmarkedsparathedsforløb for EUD-elever.

  • Der foretages en progressionsmåling ved opstarten af projektet og fortløbende årligt. Progressionsmålingen gennemføres af kvalitetsmedarbejderen 1 gang årligt via et elektronisk surveybaseret redskab, som skolerne i det daglige allerede benytter til undersøgelser. Ved i allerede hvilke(t) spørgsmål der specifikt bliver stillet?

 • 10 % stigning i EUD-elevernes trivsel på EUD-skolerne

  • Der foretages en progressionsmåling ved opstarten af projektet og fortløbende årligt. Progressionsmålingen gennemføres af kvalitetsmedarbejderen. Aktiviteten måles via et elektronisk surveybaseret redskab, som skolerne i det daglige allerede benytter til undersøgelser.

 • 75 % af eleverne på EUD opnår ordinære praktikforløb

  • Der foretages en progressionsmåling ved opstarten af projektet og fortløbende årligt. Progressionsmålingen gennemføres af kvalitetsmedarbejderen via et elektronisk surveybaseret redskab, som skolerne i det daglige allerede benytter til undersøgelser. Bliver elevernes praktikplads-form ikke registreret af skolen?

 • 5 % færre elever har startet på en anden ungdomsuddannelse før det starter på EUD

 

Projektspecifikke effektindikatorer
 • Andelen af unge der starter EUD stiger med 4 % fra 2016 til 2020

 • Gennemførselsraten på EUD stiger med 6 % fra 2015 til 2020

  • Outputindikatorerne er opgivet i procentsats og sluttelig procentmål baseret på effekterne af aktiviteterne. Indikatorerne er baseret på en stigning i opstarts- og gennemførselsraten på regionalt plan. Her anvendes (EAK) Fuldførelsesprocent (modelberegnet) og Tid - tællingssår og Uddannelse (Region Nordjylland)

    

  • De 2 ovenstående indikatorer er baseret på en stigning i opstarts- og gennemførselsraten på regionalt plan. Stigningen fra ERSTs indikatorer er således indfanget i de ovenstående tal (dobbelttælling)

    

Ekstern evaluator måler følgende:
 • 27 jobs bliver skabt pga. bedre praktikanter og bedre rekrutteringsmuligheder (5 år efter projektafslut)

 • 21 mio. kr ekstra værdiskabelse i virksomhederne pga. dygtigere praktikanter og bedre rekrutteringsmuligheder (5 år efter projektafslut)

  • Mht. de projektspecifikke outputindikatorer vil vi foreslå, at I fjerner de to mål vedr. job og værdiskabelse. Det er fint at have fokus på at projektets resultater også kommer virksomhederne til gavn, men det vil jo i sagens natur ikke kunne opgøres indenfor projektperioden, og giver derfor ikke mening som en del af statusrapporteringen. I princippet kan det godt være en del af effektmålingsprojektet (og der vil også kunne måles på selve projektets resultater, hvis regionen ønsker det), men det vil kræve, at projektet indrapporterer de deltagende virksomheder i partnerregisteret. Jf. Kirstine Halken fra ERST.

 • 25 % stigning i virksomheder, der ser det som en god investering at have EUD-elever i praktik

  • Målingen foretages af Cowi ved midtvejsevalueringen. Det her er et stigningsmål. Enten skal der være en 0-punktsmåling, ellers er det meget vigtigt præcist hvilket spørgsmål i vil stille. Det er også vigtigt at angive hvilken population de 25 % stigning skal måles op på.

bottom of page